Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen

Insamlingen till juristhjälp är avslutad    

Välkommen!  

Grimsta naturreservat bildades 2004 och sträcker sig från Hässelby Strand till Tyska Botten
längs med den del av Mälaren som kallas Lambarfjärden. Grimstaskogen är det största
sammanhängande skogsområdet och når ända fram mot Hässelby slott och inkluderar Råcksta Träsk. Längs med Mälaren vid bostadsområdena i Blackeberg smalnar reservatet av till en tunn passage, mycket känslig för påverkan. Även Tyska Botten, ett kultur- och naturhistoriskt viktigt område, ingår i naturreservatet. Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen som bildades för 30 år sedan har behållit sitt ursprungliga namn. ARG verkar för hela reservatsområdet.
(karta)

Förbifart Stockholm

 • Hur kommer Förbifart Stockholm påverka Grimsta naturreservat
 • ARGs skrivelser
 • Länkar till debatten om konsekvenserna av Förbifart Stockholm
 • Information och bilder från ARGs aktioner

Övrigt
 • Tyska Botten en del av naturreservatet och måste bevaras.
  Hamnen i Tyska Botten kommer att användas under hela byggperioden.
  Tunga transporter sker
  under ytterligare 10 års tid.
  Stockholms stad och Trafikverket gjorde upp avtal om detta sommaren 2013.  ARG känner stor osäkerhet pga brister i Trafikverkets arbetsplan / mkb:
  Hur påverkas,  på lång sikt,  de skyddsvärda våtmarkerna i Grimsta naturreservat
2009-09-03 gav Regeringen tillåtlighet för Förbifart Stockholm

Detta innebär för Grimsta naturreservat:

 • En "tillfällig" hamn anläggs vid Lambarfjärden - på norra Lovö mitt emot Kanaanbadet.

 • En "tillfällig" väg dras från stranden på Lovösidan, genom skogen upp till arbetstunneln.
  Vägen blir bred nog för arbetsmaskiner att mötas och vid sidan av vägen löper ett
  transportband för utförsel av sprängsten.

 • Buller från lastning av den sprängsten som under minst 6 år förs ut på transportband
  från arbetstunneln på Lovösidan. Lastningen och lossning sker med färjor och pråmar. 
 • En tillfällig VA-ledning dras mellan hamnen på Lovö och klippbranten i  Blackeberg.
  Denna ledning för bort allt vatten som krävs vid ett tunnelbygge.

 • Risk för grundvattenpåverkan i Grimstaskogen. På sikt kan våtmarkerna torka ut
  och hela biotopen försvinna.
   
 • Frånluftsventilation - 10-20 m höga torn som drar ut avgaser från tunnlarna
  kommer att finnas på Lovösidan och i Vinsta. Vägverket beräknar en maximal
  spridning av tyngre partiklar på 1 km dvs. båda tornen kommer att påverka
  luften i Grimsta naturreservat.Mark- och Miljödomstolen och Mark- och Miljööverdomstolen

Hamnverksamhet på 3 ställen i Mälaren och grundvattenbortförsel längs hela leden
Dom i MMD den 17 december 2014 som överklagades och prövningstillstånd gavs.             
Förhandlingar i MMÖD genomfördes och dom föll den 4 december 2015.

Detaljplaner                   

Lambarfjärden från Blackeberg - sommaren 2010